Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jenazah > Bab Larangan Terhadap Kaum Wanita Mengiringi Jenazah
    Hadis Ummu Atiyyah r.a katanya: Kami kaum wanita telah dilarang mengiringi jenazah tetapi bukanlah bererti kami dilarang keras dari mengiringi jenazah.info
webmaster@mymasjid.net.my