Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haid > Kitab Haid
    Hadis Maimunah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasa menggauli isteri-isteri baginda secara berlapik ketika mereka sedang haid.info
webmaster@mymasjid.net.my