Indeks Kitab

Hadis Aisyah r.a katanya:
Biasanya apabila ada seorang di antara kami menderita sakit, Rasulullah s.a.w mengusapnya dengan tangan kanan baginda, kemudian baginda membaca: ÃóÐúåöÈö ÇáúÈóÇÓó ÑóÈøó ÇáäøóÇÓö æóÇÔúÝö ÃóäúÊó ÇáÔøóÇÝöí áóÇ ÔöÝóÇÁó ÅöáøóÇ ÔöÝóÇÄõßó ÔöÝóÇÁð áóÇ íõÛóÇÏöÑõ ÓóÞóãðÇ Yang bermaksud: Hilangkanlah sakit, wahai Tuhan manusia! Berilah penyembuh. Engkaulah Zat yang memberi penyembuh. Tiada penyembuh, kecuali penyembuh dari-Mu. Penyembuh yang tidak menyeksa pesakit. Sementara itu, ketika Rasulullah s.a.w menderita sakit dan semakin parah, aku pegang tangan baginda untuk melakukan seperti yang biasa baginda lakukan, namun baginda menarik tangan baginda dari tanganku, kemudian membaca: Çááøóåõãøó ÇÛúÝöÑú áöí æóÇÌúÚóáúäöí ãóÚó ÇáÑøóÝöíÞö ÇáúÃóÚúáóì Yang bermaksud: Ya Allah, ampunilah aku dan jadikanlah aku bersama Ar-Rafiqul A'la. Aku bergegas untuk melihat, namun ternyata baginda telah wafat.

Nombor hadith di dalam Sahih Muslim : 4061

Translation

'A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
When any person among us fell ill, Allah's Messenger (may peace be upon him) used to rub him with his right hand and then say: O Lord of the people, take away the harm, heal him, for You are the Great Healer. There is no healer, but with Your healing Power one is healed and illness is removed. She further added: When Allah's Messenger (may peace be upon him) fell ill, and his illness took a serious turn I took hold of his hand so that I should do with it what he used to do with that (i.e. I would rub his body with his sacred hand). But he withdrew his hand from my hand and then said: O Allah, pardon me and make me join the Highest Companionship. She said: I was gazing at him constantly whereas he had passed away. Hadith number in Sahih Muslim [Arabic only]: 4061

Paparkan Hadith Di Blog Anda

webmaster@mymasjid.net.my