Masjid Hj. Hashim

Nama : MasjidHj. Hashim
Status : Masjid
Daerah : Sipitang
Negeri : Sabah
Alamat : Pekan Sipitang, 89850 Sipitang, Sabah.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my