Masjid Parit Hj. Ali

Nama : MasjidParit Hj. Ali
Status : Masjid
Daerah : Batu Pahat
Negeri : Johor
Alamat : 86400 Batu Pahat, Johor Darul Takzim.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my