Generic placeholder image
Oleh Cucu^Tokwan
23-Jul-2002 18:52
PEMBAHASAN KETIGA: CARA PERUBAHAN SOSIAL ATAU "WESTERNISASI".
Untuk mengubah tatanan sosial yang dapat menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, mereka menempuh langkah strategis sehingga umat Islam tidak mengerti program jangka panjang mereka. Bahkan kadang-kadang tidak mengetahui metode perubahan sosial yang sedang berlaku…Dan seakan-akan perubahan itu kini mencapai hasilnya.
Strategi terpenting yang mereka lakukan ialah menjadikan sebahagian orang kita sebagai dutanya yang berkeperibadian seperti mereka. Para duta tersebut berupaya melancarkan program-program mereka dan "memotong salah satu cabang pohon". Hal itu sebagaimana yang telah mereka lakukan dalam mengadakan perubahan politik, baik dengan memperalat angkatan bersenjata mahupun dengan melakukan politik kotor melalui metode yang telah kami sebutkan terdahulu.
Dengan anggota-anggotanya ini mereka mengacaukan fikiran dan akidah umat. Dan dari sinilah perubahan itu dimulai, iaitu merosak fikiran dan hati umat, kemudian dilanjutkan ke bidang akhlak atau moral dan tradisi…sampai kepada masaalah-masaalah seperti makan dengan tangan kiri, memberi salam atau penghormatan dengan salam (ucapan selamat pagi dan sebagainya) dan penghormatan yang tidak Islami.
Kalau tidak kerana adanya tulisan-tulisan para ahli fikir mereka, yang memberikan arahan untuk mencapai tujuan yang sangat busuk dan kotor, nescaya kita tidak akan mengetahui sedikit pun taktik dan strategi Barat terhadap umat Islam sekarang ini dan pada masa-masa sebelumnya. Kalau bukan kerana kurnia dan rahmat Allah, nescaya seluruh umat Islam ini sudah terjauh dari Islam dengan sejauh-jauhnya sebagaimana yang mereka programkan.
Apabila perubahan sistem sosial itu diarahkan kepada akal dan fikiran umat, kemudian kepada akidah dan hatinya, maka semua itu dengan menggunakan cara dan saranan yang bermacam-macam yang sekiranya dapat melalaikan mereka. Untuk keperluan ini bangsa-bangsa Barat mengerahkan para ahli fikir, psikologi dan sosiologinya dengan segala persiapan dan saranan yang bermacam-macam.
Sarana-saranan itu diletakkan ditangan orang-orang yang tidak berpegang teguh pada Islam untuk mempengaruhi orang lain, terutama mereka yang berpegang teguh dengan syariat. Jika orang-orang berpegang teguh dengan syariat ini sudah terpengaruh dengan saranan dan publikasi mereka, kemudian di sogok dengan bermacam hal yang dapat memalingkan mereka dari jalan yang lurus.
Sekularisme, nasionalsme sempit yang mereka ciptakan, dan imansipasi wanita yang mereka gembar gemburkan adalah merupakan alat pemuas dan melalaikan mereka untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Dan kami akan mencuba membahas ketiga masaalah ini, insyaallah. Dan bagaimana ketiga hal ini dipergunakan untuk menjauhkan umat dari Islam.
‘Almaniyah (sekularisme).
Pengertian ‘Almaniyah.
Pecahan kata ‘Almaniyah ini memang adakalanya menunjukkan erti mengangkat atau meniggalkan simbol keilmuan. Hal ini tentu sahaja tidak bertentangandengan Islam bahkan merupakan salah satu wasilah dan saranannya.
Demikianlah dugaan kita ketika mereka menterjemahkan makna kata ini dalam bahasa aslinya untuk mengicuh kaum muslimin.
Tetapi sebenarnya kata ‘Almaniyah ini adalah terjemahan kata secularity dalam bahasa Inggris yang merupakan pecahan kata secular, yang sama ertinya dengan unreligius, yakni tanpa agama atau tanpa akidah.
Dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan kata Al-‘Almaniyah ialah Al-Laabiiniyyah (tanpa Ad-Din), yakni satu sistem atau aturan yang lepas dari Ad-Din (syariat) sama sekali.
Dari sini kita mengetahui maksud propaganda mereka untuk mendirikan negara sekular. Dan dari sini pula kita mengerti mengapa mereka begitu antusias melakukan sekularisasi.
Dengan demikian kita mengetahui rahsia kata atau istilah yang mereka gunakan . dan dapat pula kita menggambarkan wujud negara sekular, negara tanpa agama yang tidak memperkenankan Ad-din terlibat dalam percaturannya.
Maka, jelaslah sudah betapa jeleknya penterjemahan atau penyalinan kata secularity dengan ‘Almaniyah, dan betapa pula jeleknya orang-orang yang menggunakan kata-kata yang terselindung ini dengan tidak mengungkapkan maksudnya. Kerana itu kami merasa berkewajipan mengungkap hakikat kata yang jelek ini.
SEKULARISME DI BARAT DAN DI TIMUR.
Tidaklah menghairankan bila sekularisme menempati posisinya di negara-negara Barat, kerana memang begitulah corak kehidupan disana.
Hal ini merupakan akibat dominasi gereja bersama orang-orang zalim terhadap bangsa-bangsa Barat dalam bidang pemikiran dan keilmuan dan akibat ini semakin diperburuk dengan sewenang-wenangnya untuk memberikan pengampunan dengan menjual "surat pengampunan" yang nota bene merupakan perkerjaan haram.
Eropah pernah tenggelam dalam kubangan darah akibat korban gereja ketika beratus-ratus bahkan beribu-ribu anak manusia mati dibawah pengadilan darah, belum lagi mereka yang hilang dipenjara.
Sudah menjadi sunnahtullah dialam semesta bahawa setiap ada aksi dan setiap ada thesa dan sinthesa maka, terjadilah peperangan sengit antara ilmu dengan gereja. Dan akhirnya diplokamerkanlah "sekularisme" iaitu dipisahkannya agama dari pemerintahan dan dibatasinya kekuasaan gereja dengan dinding gereja itu sendiri.
Kerana iklim kehidupan di Eropah sebagaimana di tunjukki oleh sejarah memang sekular, maka laju perkembangannya sangat pesat. Dan agama kristian itu sendiri pada dasrnya setelah diubah oleh tangan-tangan jahil mentolerir sekularisme.
Dan tidaklah menghairankan bila tangan-tangan Yahudi bermain belakang layar untuk memisahkan agama dari negara. Hal itu sebagaimana ditulis oleh penulis Amerika William Guy Car. Maksud pemisahan tersebut yakni untuk menghancurkan sisa-sisa ajaran agama yang telah mereka ubah itu serta membatasi wilayahnya dengan dinding gereja
Dan tidaklah menghairankan pula bila setalah itu kita mendengar bahawa agama yang ditahan dalam gereja itu mengalami pengikisan.Sehingga ,peribatannya dilakukan dengan muzik dan nyanyian, kemudian diakhiri dengan dansa orang-orang yang berlainan jenis kelamin di bawah pengawasan dan penglihatan pemuka agama tersebut, bahkan di bawah pemeliharaan dan arahan mereka.
Ilmu pengetahuan dan teknologo di Eropah telah mengalami kemajuan yang pesat dan mampu memicu kebangkitan material.
Dan ketika mereka hendak memindahkan ilmu pengetahuan itu ke negara-negara Timur Islam, dengan maksud melakukan sekularisasi, meraka lupa bahawa di dalam Islam tidak ada pemisah antara urusan agama dengan urusan dunia dan pemerintahan.Oleh kerana itu belum pernah terdengar dilakukan oleh pemuka-pemuka gereja.
Dan di dalam sejarah Islam tidak dikenal pula adanya pengadilan darah untuk membantai para ilmuan ….
Tidak di kenal pula ada jual beli surat pengampunan dosa dan pertobatan. Dan kalau toh ada ulamak yang menyimpang dari jalan yang lurus demi menuruti selera penguasa, maka dia akan menjadi bahan ejekan kemudian ditinggalkan umat. Sebaliknya ulamak yang baik akan menjadi buah mulut yang baik di kalangan umat dan akan melekat dalam sanubari mereka, serta akan di tempatkannya di barisan hadapan.
Demikian pula Islam tidak mentolerir pemisahan antara agama dan negara, kerana negara menurut fiqh Islam merupakan bahagian daripada Islam, tidak berdiri sendiri terlepas dari kendali ketentuan-ketentuan syariat.
Begitu pula Islam tidak mentolerir dominasi ilmu pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan Islam dam erti membatasi Islam pada akidah dan upacara peribadatan. Bahkan sebaliknya ilmu pengetahuan adalah termasuk semangat ajaran Islam. Kerana itu di dalam Islam tidak ada pemisahan antara akidah, syariah, dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam sentiasa menyatu dengan akidak dan syariah. DanIslam tidak meredai adanya tuhan-tuhan lain di samping Alah dan kaisar-kaisar yang membuat agama untuk manusia di bidang ilmu pengetahuan khusus debgan menjauhkannya dari akidah dan syariah. Kerana itu, boleh saja orang Islam menerima ilmu dari Barat, tetapi tidak boleh melepaskannya dari ketentuan syariat Islam dengan mengibarkan panji-panji sekularisme.
Oleh itu bangsa-bangsa Timur Islam memuliakan ajarannya sebagaimana mereka memulikan dunia. Kalau mereka menerima faham sekuler, sedangkan dalam bidang keilmuan sendiri mereka ketinggalan jauh, maka mereka akan terjauh dari Islam dan dari dunia sekali gus.
Sarana Pengembangan Sekularisme.
Sejak menginjakkan kakinya dibumi Islam, mangsa-mangsa Barat berkeinginan besar untuk mengembangkan sekularisme dengan berbagai jalan. Ketika pasukan-pasukan asing ini telah mampu mewariskan kerusi kekuasaan kepada kelompok nasionalis yang menjadi bonekanya, mereka berkeinginan menambah sarana pengembangan sekularisme, diantaranya lewat ilmu pengetahun dan teknologi.
Kerana itu tidaklah menghairankan jika kita mendengar bahawa negara-negara Islam yang termasuk kelompok dunia ketiga bahkan keempat kalau ada atau yang sangat miskin sekalipun, telah diramaikan dengan televisyen sebelum mereka dapat menghapuskan buta huruf dari anak-anaknya.
Adapun lapangan dan sarana pengembangan sekularisme itu ialah: bidang pendidikan, bidang infomasi, seperti pers, radio, televisyen, video,bioskop dan sebagainya, danyang ketiga lewat perundangan. Baiklah sekarang kami bicarakan ketiga hal tersebut.
Pertama: Pendidikan.
Ketika Inggeris masuk keMesir , pendidikan nasional negeri itu berada ditangan univeriti Al-Azhar yang sangat teguh berpegang kepada syariat Islam dengan menggunakan metode konvensional. Begitu pula dengan para mahasiswa lulusan Al-Azhar mereka selalu berpegang teguh pada Islam dan mempunyai ghairah diniyyah yang besar. Oleh kerananya mereka tidak mudah dipengaruhi orang luar.
Melihat keaadan demikian, Inggeris berusaha untuk merosak Al-Azhar dari dalam. Namun mereka menyedari bahwa untuk melaksanakan hal ini tidaklah mudah. Oleh sebab itu mereka ingin menciptakan sistem pendidikan yang sekular untuk menyaingi Al-Azhar, sehingga dengan demikian Al-Azhar akan mengikuti langkahnya dalam upaya memperolehi kemajuan, atau bahkan akan mati dan tenggelam kerananya.
Demikian yang dikemukan Lord cromer,yang ditugaskan oleh pemerintah Inggeris untuk melaksanakan program penjajahan dengan dibantu oleh Dunlob salah seorang sarjana Fakulti Teologi diLondon.
Kata-kata Lorsd Cromer itu dipertegas lagi oleh orientalis H.A.R GIBBdengan kata-katanya :" Pada akhir abad kesembilan belas ini sudah dilaksanakan program ini menjauhkan umat dari agamanya dengan menyelenggarakan pendidikan sekular dibawah bimbingan Inggeris di Mesir dan India ".
Akhirnya ucapan-ucapan mereka itu diperjelas oleh pemimpin misi Nasrani yang bernama Zwemer. Zwemer mengucapkan kata-katanya diatas bukit Zaiton di Al-Qudus ketika ia membicarakan masaalah penjajahan Inggris terhadap Palestin pada tahun 1354 hijriah/1935 masihi. Bunyinya demikian: "Wahai saudara-saudara! Sesungguhnya kita telah melaksanakan beberapa program dalam bidang pendidikan di negeri-negeri Islam semenjak memasuki sepertiga abad dari abad ke sembilan belas hingga hari ini. Kalian telah menumbuhkan suatu generasi yang tidak mengenal hubungan dengan tuhan dan tidak ingin mengenalnya. Kalian juga telah berhasil mengeluarkan kaum muslimin dari Islam meskipun mereka tidak masuk kristian. Dan selanjutnya telah muncul pula angkatan dalam Islam yang dilalaikan penjajah masihi, sehingga mereka tidak mahu bekerja keras, tidak menganggap penting perkara-perkara yang prinsip, suka bermalas-malasan, cita-citanya hanya keduniaan dan perlampiasan syahwat semata-mata. Mereka belajar hanya kerana syahwat (untuk memperolihi kesenangan duniawi), mengumpulkan harta juga untuk memenuhi syahwat, dan segala aktifitasnya hanyalah dalam rangka mencari kepuasan syahwat."
Demikian yang mereka tulis mengenai sekularisasi pendidikan ini. Faedahnya, ketika negara-negara Islam mengalami kemajuan lewat pendidikannya yang Islami, maka penjajah Barat bersikuh hendak merosak Islamsetelah mereka tidak mahu meninggalkan negeri kaum muslimin ini.
Untuk itu mereka berusaha memperbodohkan kaum muslimin terhadap ajarannya. Kerana, ketidak mengertian orang terhadap sesuatu akan menyebabkan ia memusuhinya. Dan untuk keperluan ini banyak sekali cara yang dapat di tempuh.
Adapun cara pertama, ialah mempersempitkan pengajaran dan pendidikan agama, baik mengenai materinya ataupun pengertiannya.
Penyempitan dan pembatasan materi pengajaran dan pendidikan agama ini merupakan pintu pembuka pendidikan sekular sebagaimana yang diisyaratkan oleh orientalis Gibb: "Mengembangkan pendidikan dan pengajaran sekular di bawah bimbingan Inggris di Mesir di India".
Dengan demikian maka penyempitan materi pelajaran agama dapat berjalan dengan lancar, dan disebalik itu digiatkan pendidikan sekular.
Adapun pembatasan immaterian yang mereka lakukan ialah dengan mencela guru-guru agama serta menentangnya dengan mendiskriminasikan pelajaran agama dari pelajaran umum, dengan mempertentangkan antara aliran pondok dengan aliran sekolah umum, baik dari segi penampilan mahupun pemikiran. Dengan demikian mereka akan lari dari agama dan memilih pendidikan dan cara kehidupan sekular, kerana para siswa dan aliran pondok dan sekolah atau perguruan tinggi agama mereka tempatkan dalam posisi yang terhina.


Tapi taktik musuh Islam yang demikan ini tidak diketahui dan tidak dirasakan oleh para siswa dan mahasiswa.
Cara kedua, ialah dengan mengirimkan atau memberi biasiswa kepada pelajar atau mahasiswa untuk belajar ke negara-negara bukan Islam. Tugas belajar mereka ke negara-negara bukan Islam disertai dengan berbagai fasilitas yang menyenangkan.
Tujuan pengiriman siswa atau mahasiswa keluar negeri ini dengan maksud untuk menambah pengetahuan umum dan memperlemah pengetahuanya tentang Islam serta untuk menambah pegangan mereka terhadap nilai-nilai Barat (kapitalis) atau Timur (komunis). Dari segi lain, mereka bertujuan agar para siswa atau mahasiswa mempunyai peribadi yang tidak Islami.
Sehingga, tidak disedari mereka meninggalkan kebiasaan Islami yang mereka jalani selama ini, seperti berpakaian, makan, minum, bergaul dan sebagainya. Akibat semua itu, mereka bersikap seperti orang Barat bahkan melebihi orang Barat.
Mengenai masaalah ini salah seorang penulis Barat mengatakan, "Manakala penjajah Barat telah meninggalkan daerah jajahannya di Timur Dekat, maka daerah atau negeri tersebut sudah menjadi seperti negara Barat bahkan lebih Barat. Dalam hal ini para pemimpin Arab bersikap ambivalen (mendua), iaitu secara politis menolak Barat, tetapi sosial budayanya merupakan salinan Barat sebagai hasil didikannya". Kerana ini sudah mereka tempuh sejak awal-awal lagi.
Adakalanya mereka mengirimkan tenaga-tenaga pengajar kenegeri-negeri tersebut untuk melemahkan ghirah diniyah anak negeri dengan tidak perlu lagi mengirimkan anak-anak negeri ini keluar negeri, sebagaimana dikatakan oleh penilis tadi: "sekarang pengaruh Barat sudah diterima di negara-negara Timur Dekat sehingga pemimpin-pemimpin mereka mudah melakukan hubungan dengan Barat baik dengan pergi kesana mahupun tanpa pergi kesana. Dengan demikian maka bangsa-bangsa Arab telah bersikap kebaratan tanpa perlu pergi ke Eropa terlebih dahulu.
Misalnya saja Syaikh Rifa`ah Rafi` Ath-Thahthawi yang dihantar belajar ke Paris selama lima tahun (1826-1831). Kemudian setelah pulang kenegerinya, lantas ia mengumandangkan kebebasan untuk berdangsa antara antara lelaki dan wanita dengan berpelukkan, berciuman, berpandangan, dan sebagainya. Dan setelah itu menyerukan Fir`aunisme (sikap jahiliyah dan ashabiyah) untuk menggantikan Islam.
Setelah Rafi` muncullah Thaha Husein yang sangat kebaratan. Banyak karyanya yang membicarakan masa depan peradaban di Mesir, peradaban dalam kaca mata Islam dan sebagainya. Dan sebelumnya ia telah menulis syair Jahili yang sudah tidak perlu lagi dipertikaikan bagi orang yang mempunyai wawsaan keIslaman, kerana sudah sangat jelas kontroversi dengan Islam.
Bersamaan dengan Thaha Husein muncul pula Qasim Amin yang memproklamirkan ‘kebebasan kaum wanita’ di Mesir. Untuk menguatkan pendapat-pendapat dan pemikirannya, ia menisbatkan sebahagian tulisannya kepada Syaikh Muhammad Abduh dan Sa`ad Zaghlul, padahal kedua beliau tidak pernah menulis atau mempunyai pandangan seperti itu. Dengan demikian ia telah melakukan perbuatan jahil dan aniaya.
Apa yang mereka lakukan dan mereka kumandangkan itu adalah sebahagian program penuh dosa untuk menghancurkan nilai-nilai Islam.
Program pengiriman mahasiswa ke negara-negara Barat ini terus dilakukan terutama bagi negara-negara berkembang ke arah Islamisasi. Program ini bahkan diperluaskan lagi, bukan hanya bagi kalangan mahasiswa tetapi termasuk juga bagi pelajar sekolah menengah yang jiwanya masih lemah. Dengan begitu para pemuda yang tadinya hidup dalam masyarakat yang tertutup kini hidup dalam masyarakat yang terbuka, bahkan bebas dari nilai dan kendali. Dengan demikian maka rosaklah pertimbangan akal pemikiran dan hatinya sebagaimana yang terjadi pada Rifa`ah Rafi` Ath- Thahthawi Ash- Sha`idi.
Setelah selesai pengajiannya mereka dikembalikan kenegeri masing-masing dengan membawa misi barunya. Dan dalam hal ini mereka masih punya ikatan dengan almamaturnya bagaikan hubungan anak dengan ibu yang menyusuinya. Dengan demikian seolah-olah antara mereka terdapat hubungan kewalian bahkan lebih dari itu.
Cara ketiga: Ialah mendirikan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi asing di negara-negara Islam. Dan hal ini dalam kenyatannya merupakan salah satu jalan dan saranan untuk mengkristiankan kaum muslimin. Hal ini sebenarnya sudah menjadi keputusan konggres missionaris Kristian. Dengan demikian kita pun tahu apa maksud didirikan Universitu Inggris di Beirut dan Universitu Amerika di Mesir.
Namun, kesimpulan dari nasihat Zwemer, yang mereka utamakan bukan mengalihkan kaum muslimin menjadi pemeluk Kristian, tetapi mereka merasa cukup bila dapat menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam.
Maka demikianlah program perguruan-perguruan asing di negara-negara Islam sekarang.
Paling tidak, dengan mendirikan perguruan Kristian ini mereka dapat merendahkan dan mengesampingkan bahaa Arab dan sebaliknya mengunggulkan bahasa asing (Inggeris).
Mereka merendahkan Islam sesudah terlebih dahulu menghancurkan simbol-simbolnya dan mengejeknya dihadapan para siswa. Mereka gambarkan pemimpin Islam (ulama, kiyai, ustaz) sebagai kolot dan ketinggalan zaman yang layak dijadikan bahan ketawa, padahal sebelumnya patut dicintai dan dihormati.
Cara keempat: mengadadakan perubahan sistem atau korikulum pendidikkan Islam dengan alasan untuk menigkatkan pendidikkan tersebut. Dalam hal ini kita lihat Cromer begitu bersungguh-sungguh menyeru ditingkatkannya sistem pendidikkan di Al-Azhar. Dan kita lihat juga pengganti-pengganti Cromer melaksanakan prgram ini selama lima puluh tahun atau lebih sepeniggalan Cromer. Dan bersamaan dengan Cromer atau sebelumnya, konggres-konggres missionaris telah merancangnya.
Perubahan sistem pendidikkan ini tidak hanya berlaku untuk pendidikkan umum, tetapi pendidikkan agama mereka jahili sehingga hanya terbatas pada kulitnya, sedangkan isinya mereka kacaukan. Bersamaan dengan itu mereka sengaja mengalihkan guru-guru agama yang tidak berkelulusan dan tidak mempunyai komitmen terhadap Islam. Sehingga, hilanglah rasa keagamaan siswa bahkan malah membenci dan meremehkannya.
Cara kelima dan terakhir: menyelenggarakan pendidikkan secara co-education iaitu bercampur baur antara lelaki dan wanita yang bermula dari perguruan tinggi di negara-negara Islam dengan slogan kemajuan dan peradaban. Dengan demikian terjadi pergaulan bebas dan nafsu syahwat menyala-nyala, seolah-olah tak sempurna kemajuan dan peradaban suatu perguruan tinggi kecuali dengan menyalakan gelora nafsu seks yang sudah merupakan keperluan manusia itu.
Untuk melegetimasi sistem co-education ini, mereka beralasan bahawa sistem tersebut mampu mengendalikan keperluan seksual. Padahal penyelidikkan menyatakan bahawa pergaulan bebas antara lelaki dan wanita tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan, iaitu:
Menyebabkan ‘meledaknya’ nafsu seksual diantara dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin. Dan hal ini merupakan penyakit moral yang dikeluhkan oleh banyak negara di dunia, utamanya Amerika Syarikat.
Kemungkinan kedua ialah membangkitkan nafsu seksual yang terpendam dan menambah geloranya. Bangkitnya instink kerana percampuran ini dibuktikan melalui percubaan seekor kucing dan tikus yang kecil-kecil ditempatkan dalam sebuah sangkar. Mereka selalu makan bersama-sama dalam satu bekas dan hidup bersama-sama. Tetapi setelah besar dan instink kucing sebagai’pemakan tikus ‘ telah bangkit, maka dimakanlah tikus itu olehnya, padahal sudah sekian lama mereka dilatih untuk hidup bersama-sama dalam satu sangkar. Demikian juga manusia yang mempunyai ketertarikkan terhadap lawan jenis. Walaupun mereka sudah dibiasakan hidup bersama-sama dalam satu wadah, maka hal itu tidaklah mematikan instink seksualnya, bahkan memicunya untuk bangkit.
Pencampuran antara anak manusia yang berlainan jenis ini tidak hanya diperguruan tinggi saja, tetepi mereka kembangkan ke sekolah-sekolah dasar, yang usianya makin lama makin bercambah menuju kemasa pra pubertas. Kemudian dilanjutkan lagi kesekolah menengah ketika anak sedang memasuki masa pubertas dan adolesens. Pada masa-masa inilah masaalah seksual semakin rawan bagi mereka.
Selanjutnya mereka tingkatkan lagi usaha perosakan dengan mengangkat guru-guru wanita bagi siswa-siswa puber dan adolesens, sehingga antara murid dengan guru ini sudah tidak seperti lazimnya sikap murid terhadap guru yang penuh hormat dan kesopanan.
Untuk meluluskan jalan yang penuh dosa ini banyak wanita yang membuka usaha dan sarana kearah perzinaan dengan cara sangat menarik dan memikat. Sehingga, sulitlah bagi seseorang untuk selamat dari jerat ini kecuali bagi mereka yang dikasihi oleh Allah, dan tentu sahaja jumlahnya sangat sedikit.
Dalam salah satu buku yayasan Franklin Amerika yang beredar di beberapa negara Islam, disebutkan:"Agar anak-anak lelaki tidak berpisah dengan anak-anak perempuan maka kita wajib berusaha menghimpun mereka ditempat-tempat permainan dan dalam hal-hal menyenangkan. Kalau ada diantara mereka yang bermesra-mesra, harus kita katakan bahawa yang demikian itu adalah masaalah yang wajar, masaalah yang harus dialami oleh orang-orang seusianya. Bukannya masaalah yang semata-mata kerana dorongan nafsu seksual.ý "
Disamping itu untuk menciptakan sepergaulan yang bebas nilai, yayasan atau organisasi ini menghapuskan istilah’ haram ‘ dan mempopularkan istilah ’ kebebasan ‘ yang penuh kebohongan.
Pada tempat lain yayasan itu menulis:" persahabatan remaja putra dan remaja putri yang keluar dan berjalan serta melakukan aktiviti bersama-sama adalah merupakan sesuatu yang wajar. Sebahagian besar orang tua pada saatnya nanti pasti akan menerima kenyataan ini sebagai sesatu yang lumrah bagi kehidupan remaja, sesuai dengan pertumbuhan fiziknya. "
Dan pada tempat yang lain dikatakan:" kerana saling berhubungan antara remaja putra dengan remaja putri, maka suatu ketika akan muncullah perasaan cinta diantara keduanya, yang kemudian mereka akan bersentuhan, berpegangan tangan, berciuman, dan berpelukkan sebagai meluahkan rasa cinta dan rindunya. Hal ini merupakan hal yang biasa dan lumrah. "
Akhirnya keinginan untuk berpeluk cium ini berlanjut dengan perhubungan kelamin (perzinaan). Dan berita mengenai masaalah ini tidaklah diada-adakan.
Sistem co-education ini sudah berjalan di negara-negara Islam yang maju, bahkan sudah merebak ke negara-negara Islam yang tidak maju agar kaum wanita memperolehi kemajuan di bidang pendidikan.
Sebenarnya kegiatan belajar dan mengjar pada kaum wanita tidaklah menimbulkan kegoncangan apa-apa, tetapi kerana cara yang tidak Islami inilah yang menyebabkan timbulnya kegoncangan batin dan moral.
Begitulah, bahawa fitrah lelaki dan perempuan adalah berbeza dan mengingkari adanya perbezaan fitrah antara lelaki dan perempuan ini adalah satu kebodohan. Kerana itu sistem pendidikan untuk lelaki dan perempuan harus dibezakan demikian pula bidang pekerjaan mereka, harus sesuai dengan fitrahnya.
Semua ituakan dapat terlaksana dengan baik jika Islam yang dijadikan pedoman tanpa intervensi unsur-unsur asing. Adapun jika sistem pendidikan itu bebas dari nilai-nilai Islam sehingga terjadi pergaulan bebas dengan alasan demi kemajuan dan peradaban dan demi kebersamaan, maka akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak sihat.
Dalam situasi seperti itu, si wanita akan senang melepaskan penutup auratnya dan tak mungkian akan terdinding dari pihak pria.
Kuwait yang merupakan bahagian jazirah Arab telah melepaskan tradisi Islam yang berupa hijabul mar’ah (penutup aurat).
Sekarang negeri Kuwait, yang majoriti penduduknya memeluk Islam ini sudah biasa menyuguhkan penyanyi dan penari dengan berpakaian singkat sampai peha didepan pria dan wanita hingga tengah malam.
Begitulah pergaulan bebas yang mereka galakkan untuk menghilangkan rasa malu dari lubuk hati, sehingga dengan demikian hilang pulalah dinding yang menghalangi bergeloranya nafsu syahwat.
Dimikian taktik dan strategi musuh-musuh Islamuntuk merosakkan pendidikan Islam. Dan dengan aktivitinya itu mereka berhasil untuk:
1 . Mencabik-cabik masyarakat Islam dengan mencetak ilmuan-ilmuan sekula, baik prodak luar negeri maupun dalam negeri.
2 . Menjauhkan kaum sekular dari ajaran Islam.
3 . Menjadikan semua urusan berada ditangan kaum sekular.
4 . Merendahkan agama, pelajar-pelajar serta guru-guru agama.
Kedua: Sekularisasi Lewat Media Komunikasi dan Informasi.
Sekularisasi dibidang pendidikan mengalami kemajuan yang pesat dan bahayanya pun cukup besar terhadap akidah dan agama para siswa.
Tetapi sekularisasi lewat saranan komunikasi dan informasi cakupnya lebih luas lagi, jangkauannya lebih jauh. Dan lewat jalur ini kepentingan- kepentingan merka dapat merealisasikan.
Lewat jalur pendidikan dengan segala sistemnya, mereka dapat menyampaikan programnya kepada beribu-ribu orang ; tetapi lewat saranan komunikasi dan informasi dengan segala mata acaranya mereka fapat mencapai berjut-juta orang.
Berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus juta bahkan bermilion manusia menjadi sasran programsekularisasi ini, yang akan terpengaruh oleh pesan-pesan dan penampilan mereka.
Baik lewat media bacaan (surat khabar, majalah, buku atau lainnya…) maupun lewat media yang diiperdengarkan (radio, kaset,dan lain-lainnya..
maupun lewat audio visual dab pertunjukan-pertunjukkan lainnya atau lewat penampilan dan gaya hidup mereka.
Memang media-media itu sifatnya netral, tergsntung siapa yang mengisi dan mengendalikannya. Jika baik, maka ia bagaikan pohon yang baik, yang batangnya mengakar dibumi, dahan dan rantingnya menjulang kelangit, yang menghasilkan buah setiap saat dengan izin Rabbnya (Allah swt).
Sebaliknya jika jelek, maka ia bagaikan pohon yang jelek, yang akar-akarnya tercabut dari bumi, tidak mempunyai ketetapan sedikit pun.
Kerana itu ia dapat dipergunakan untuk kepentingan Islam, dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dan amanat-amanatnya.
Ia dapat dipergunakan untuk meningkatkan darjat mukmin ketingkat yang tinggi dan terhormat bersama-sama dengan penghulu syuhada’.
Tetapi ia juga dapat dipergunakan untuk menjerumuskan manusia lembah neraka dengan memakan masa tujuh puluh tahun baru sampai kedasarnya.
Namun, sangat menyesal kita melihat kenyataan: " Bahawa media komunikasi dan informasi yang bermacam-macam itu, baik yang berupa media cetak, radio, televisyen, bioskop, dan sebagainya sekarang ini lebih banyak dipergunakan untuk menyebarkan kedurjanaan, untuk merangsang perbuatan dosa, dan untuk membuat kerosakan dimuka bumi dengan merosak akidah dan menghancurkan nilai-nilai akhlak yang keduanya (akidah dan akhlak) merupakan fondasi bangunan Islam. Apabila fondasi itu hancur, maka bagaiman mungkin satu bangunan akan dapat berdiri?".
Tingkat kerosakan yang timbulkan oleh alat-alat komunikasi dan informasi ini berbeza-beza. Dan yang paling besar yang ditimbulkan oleh bioskop, disusul oleh televisyen, radio,dan media cetak.
Dan tingkat kerosakn ini juga berbeza-beza antara negara Islam yang satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahawa adakalanya negara yang tidak dipergunakan sarana komunikasi dan informasi secara terang-terangan kerosakannya daripada yang mempergunakan secara terang-terangan, misalnya dalam hal perzinaan, homoseks, riba, minum arak dan lain-lain kemungkaran.
Kami katakan bahawa hal itu dapat saja terjadi dan tidak diingkari oleh orang yang mengerti.
Dan mengubati hal ini wajib ….bukan dengan menjatuhkan hukuman semata-mata, melainkan juga harus dengan pendidikan yang benar, dengan terapi sosial dengan bermacam-macam saranannya, dengan contoh yang baik,dan mencegah tangan pelaku-pelaku kerosakkan itu agar tidak melakukan aksinya dan menjatuhkan sanksi atasnya meski bagaimanapun status sosial ekonominya, sehingga yang dijatuhi hukuman itu bukan hanya rakyat kecil, melainkan orang yang berpangkat juga.
Disamping itu jangan sekali-kali mentolerir dilakukannya kemungkaran dan maksiat secara terang-terangan (yakni mentolirer perbuatanyang sudah terang terlarang, misalnya lokalisasi pelacuran dan sebagainya ),kerana yang demikian itu bererti menyebar luaskannya dan menghasut orang yang masih ragu-ragu dan takut melakukannya untuk lemudian berani berbuat. Untuk mengulangi hal semacam in maka perlu sekali dijatuhkannya hukuman.
Hedaklah orang mengetahui apa yang diperbuat pers di negara-negara Islam. Dalam hal ini kami ambil empat contoh dengan edisi yang berbeza-beza.
1 . Makalah yang dimuat dalam surat khabar politik mingguan diKairo pada tahun 1936 Masihi. Dalam majalah tersebut penulis mengatakan bahawa banyak gadis dan wanita-wanita Turki meniru gaya hidup waniti-wanita Eropa sebahagian mereka kuliah di Universiti Amerika diKonstnatinopel salah seorang dari mereka mengatakan sesungguhnya wanita-wanita Turki sekarang sudah merdeka mereka bebas berbuat apa saja, sehingga tidak perlu lagi berjalan dijalan-jalan sambil sembunyi-sembunyi. Kami sekarang dapat hidup sebagaimana halnya wanita-wanita inggeris, kami memakai pakaian gaya Eropa dan Amerika model paling baru. Kami dapat menari dan menghisap ganja, serta dapat berpergian dan bersiar dengan laki-laki yang bukan suami kami". Penulis tersebut mengomentari bahawa setiap pemuda Turki sangat mencintai tata hidup yang demikian itu.
2 . Pada tahun 1386 hijrah (1966 masihi). Redaksi surat khabar Al-Ahram mengundang Filosuf eksistensialisme (maujudiyah), Jean Paul Sartre dan wanita yang hidup kumpul kebo dengannya bernama Simon De Boufwar. Acara yang penuh kerosakan dan kedurjanaan ini sudah diumumkan sebelumnya. Maka diundanglah laki-laki dan wanita untuk menyaksikan dan meniru contoh yang sangat jelek ini serta mendengarkan ceramahnya yang beracun.
3 . Kedurjanaan itu mencapai puncaknya ketika harian al-ahram memuat berita dibangunnya rumah-rumah bordil dan rumah-rumah penginapan, dan disana disediakan pula waita-wanita. Sungguh, berita buruk seperti ini tidak pernah disiarkan sebelumnya.
Harian tersebut juga mengekspos berita diserkapnya pelajar-pelajar wanita dalam rumah-rumah penginapan tersebut.
Dengan tersiarnya berita-berita semacam itu bermunculan kegiatan buruk yang serupa di tempat-tempat lainnya.
Ya, pelajar wanita menjadi mangsa!
Mereka membuka pintau-pintu pergaulan bebas pada setiap jenjang pendidikan. Mereka beri kebebasan pada para pemuda dari pengawasan keluarga dan sekolah. Kita sendiri tidak memperhatikan gadis-gadis yang menyimpang dengan pakaiannya yang seronok.(Al-Ahram, 13-3-1976).
4 . Dalam salah satu edisi majalah, Kebangkitan Kuwait pada tahun 1976. Memuat gambar-gambar wanita setengah telanjang sebanyak tujuh halaman penuh dengan disebutkan alamat mereka secara jelas dan ditulis dengan : BURUAN WANITA-WANITA PERAYU DIPASAR-PASAR KUWAIT. Mereka adalah percumbu…perayu..bisikan…senyumnya…pandangannya…gayanya dan sebagainya. Dan dicamtumkan nombor telefonnya.
Seorang wartawati bertanya kepada salah seorang gadis Kuwait yang nama dan kegiatan " berburunya dipampangkan belak-belakkan. Dengan tidak malu-malu dia menyatakan bahawa seorang penjual sepatu biasa mengukur,memakaikan sepatu dari kakinya dengan memegang-megang betisnya sebagaimana halnya penjual pakaian biasa memegang pinggangnya dengan kedua tanganya. Yang lain lagi menceritakan bahawa ia tidak malu mengenakan pakaian yang menampakkan tubuhnya kerana sangat tipis, apalagi kalau masuk kesalun kecantikan yang disana sudah disiapkan sinar-sinar tertentu, hingga seluruh tubuhnya kelihatan. Mereka tidak malu-malu lagi membuka dadanya dan kemudian berposing dengan cara seronok dan dengan make-up yang bermacam-macam.
Kami tidak tahu mengapa suka mengenakan pakaian yang tipis-tipis dan make-up yang warna-warni itu. Dan kami tidak tahu pula faedah apa yang diperoleh pembaca muslim dari media cetak yang menyungguhkan hal-hal seperti itu?
Dan untuk mengakhiri pembahasan ini baiklah kami nukilkan pesan Muktamar Internasional untuk Pengarahan Dakwah dan Persiapan Juru Dakwah yang diselenggarakan pada tahun 1397 hijriah/1977 masihi dikota Rasulullah saw. Kondisi memprihatinkan dari media komunikasi dan informasi di negara-negara Islam, sebagai berikut:
"muktamar memprihatinkan adanya jurang yang dalam dimana media komunikasi dan informasi kita telah terjerumus kedalamnya, bahkan akan terjerumus dan berkubang di situ, secara sedar atau tidak. Maka media-media yang dahulunya menjadi mimbar dakwah kepada kebaikan dan untuk menyuarakan kebenaran di negara-negara Islam, kini berganti menyuarakan kebatilan, kerosakan dan menjadi cemeti adzab. Dalam hal ini pihak penguasa hanya membiarkan dan berdiam diri sahaja, sehingga masyarakat beranggapan bahawa sikap pemerintah yang demikian ini bererti memperbolehkan. Dengan demikian mereka semakin berani melakukan aktivitinya. Kerana kondisi yang demikian itu maka keimanan masyrakat menjadi goncang, cara nilai bergeser, dan manusia idolanya bertukar…Namun demikian para da’i tidak boleh berdiam diri untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak manusia kepada kebenaran itu".
Ketiga: Sekularisme Dalam Bidang Perundangan.
"ditegakkannya suatu hukum di muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi itu, daripada hujan selama empat puluh tahun".
Demikian sebuah kata hikmat yang menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam Islam.
Sebagaimana halnya ada ketaatan kepada Allah dalam perilaku, maka ada pula ketaatan dalam bidang hukum, dan sebagaimana halnya ada kesyrikkan dalam perbuatan, maka ada pula kesyirikkan dalam bidang hukum dan perundangan. Dan ketentuan semacam ini memang dari Allah swt.
Rasa takut merupakan suatu kelaziman, sebagaimana halnya ada rasa antusias untuk menegakkaan hukum-hukum dan syariat Allah.
Rasa takut timbul kerana adanya kekuasaan, dan rasa cinta pun timbul kerana adanya kepimpinan dan keteladanan.
Rasa takut dan cinta ini dapat terwujud bila hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan para praktis hukumnya adalah kaum muslimin.

Kerana itu musuh-musuh Islam berkeinginan benar untuk menjauhkan Islam dari pemerintahan dan kekuasaan agar mereka dapat menghalangi Islam dari ‘ditakuti dan dicintai’.
Oleh sebab itu untuk menjaga ajaran dan ideologi mereka yang hampir mati agar tetap hidup, mereka lakukanlah perosakan itu.dan apa yang mereka lakukan itu kelihatan sekali hasilnya di dunia Islam. Misalnya saja negara Turki.
Ketika mereka memperolehi idea untuk menjauhkan masyarakat Turki dari Islam, mereka curahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk melakukan sekularisasi undang-undang, dan hal ini mereka lakukan secara bertahap.
Setiap sepuluh tahun sekali mereka membuat undang-undang sekular yang dimulai sejak tahun 1256 hijriah/1840 masihi, kemudian di jarangkan jaraknya setiap dua puluh tahun sekali sehingga mencapai puncaknya dengan dihapuskannya kekhalifahan pada tahun 1343 hijriah/1924 masihi.
Dan di Mesir, sekularisasi perundangan ini bersamaan dengan dimulai penjajahan bangsa asing. Maka dimulai sekularisasi perundangan disana ialah pada tahun 1301 hijriah/1883 masihi, setahun setelah pendudukan bangsa penjajah. Selanjutnya dihapuskan perbezaan perlakuan dengan bangsa asing, tetapi perundangan Barat yang jauh dari syariat Islam semakin dikembangkan. Dan pada tahap berikutnya dihapuskannya ketentuan ‘Islam sebagai agama negara’ dari undang-undang dasar Mesir pada tahun 1958. Kemudian dihapuskan dari perjanjian kerja nasional pada tahun 1962 dengan pembaharuan dalam negeri yang sudah diketahui ramai.
Dan sangat disesalkan bahawa banyak negara Islam yang telah melakukan sekularisasi perundangan. Dan bagi negara-negara Islam yang masih mengamalkan hukum Islam diserang dari segala segi untuk melakukan pendahuluan dengan melakukan sekularisasi pendidikan dan media informasi. Dengan demikian maka muncullah "generasi sekular" yang menganggap suci "hukum/undang-undang sekular". Dan dengan melalui media informasi itu telah dihasilkan pemikiran-pemikiran sekular yang telah menerima segala fahaman sekularisme.
Demikianlah selalu digalakkan sekularisasi lewat jalur pendidikan, jalur informasi, dan jalur perundangan dan lewat jalur perundangan.
Selanjutnya marilah kita perhatikan pula bagaimana mereka menyerang Islam dengan menggunakan institusi "kebangsaan".
(sumber dari Al-ahkam)
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my